Wat doet een architect?

Een architect helpt een opdrachtgever bij visualiseren, adviseren en realiseren van een huisvestingsopgave. Meestal resulteert dit in een nieuwbouw- of verbouwproject van een gebouw.

‘De architect is niet één persoon, het is een organisatie’

Als we het over een architect hebben, hebben we het eigenlijk over een architectenbureau. Het bureau als geheel werkt namelijk samen als rol van ‘de architect’. Er zijn wel verschillende rollen binnen een architectenbureau maar dit zijn eigenlijk uitvergrote aspecten van de rol van een architect.

Verschillende rollen

Een architectenbureau adviseert, managed, initieert, ontwerp en realiseert. Binnen deze rollen hebben we als bureau verschillende taken en bezigheden die belangrijk zijn voor het bouwproces. Elk proces is anders en daarom komen niet alle onderstaande aspecten voor in elk bouwproces.

ADVIES

 • Huisvestings | Kijken of er binnen de gebouwen gekozen moet worden voor aanpassingen, verbouw, renovatie of nieuwbouw om weer vooruit te kunnen
 • Krimpopgaves | Met name voor grotere terreinen, vaak moet productie door blijven gaan in beperkt aantal gebouwen, door middel van huisvestingsanalyse kunnen we advies geven welke onderdelen beter behouden en welke afstoten op basis van boekwaarde
 • Monumenten | Bouwhistorisch onderzoek, welke elementen van historische waarde zijn en welke later zijn toegevoegd, op basis hiervan kunnen we kijken welke aanpassing gedaan kunnen worden zonder monumentale waarde van gebouw aan te tasten, door reversibele ingrepen te doen of te bouwen op de plekken waar al ingrepen gedaan zijn
 • Meerjarig onderhoud | In kaart brengen van alle onderhouds- en aanpassingswerkzaamheden gedurende langere looptijd van bijvoorbeeld 20 jaar
 • Exploitatie | Naast het gebouw ook kijken naar het energiegebruik van het gebouw, schoonmaakkosten, onderhoudskosten en op basis van totaalplaatje de juiste keuzes te maken
 • Transformatie | Zoeken naar mogelijkheden van hergebruik van gebouwen, om te zorgen dan gebouwen die hun economische functie verloren hebben geschikt te maken voor een nieuwe economische functie, bijvoorbeeld kantoren transformeren naar woningen
 • Verduurzaming | Dan wel ingegeven door regelgeving of eigen ambitie van de klant, zoeken wij naar de maatregelen die het meeste rendement hebben, kortst mogelijk terugverdientijd en zo veel mogelijk bijdraagt aan een groene uitstraling,

MANAGEMENT

 • Planning | Het plannen van complete opgave van het eerste idee tot aan de gebruiksperiode en onderhoud, eerste stappenplan tot meerjarenonderhoudsplan
 • Communicatie extern | Contacten met alle overheden, omwonenden, andere adviseurs (constructie adviseurs, bouwfysici, etc)
 • Communicatie intern | Vertalen van initiatief/visie in beelden naar alle betrokkenen van de organisatie
 • Kostenbeheersing | Budgetbewaking

INITIATIEF

 • Conceptontwikkeling | Creatief samenbrengen van verschillende ideeën richting een complete oplossing
 • Investeringsopzet | Doorrekeningen van verschillende scenario’s, in acht nemen alle verschillende kostenposten die nodig zijn om de projecten te realiseren, dit gaat verder dan bouwkosten! Zie blog: Wat kost een architect?
 • Haalbaarheidsonderzoek | Onderzoeken naar de mogelijkheden door middel van massastudies, mogelijkheden van bepaalde huisvesting of bepaalde locatie
 • Programma van eisen | In kaart brengen van alle randvoorwaarden vanuit de klant maar ook vanuit de regelgeving en de omgeving, voorwaarde gemeenten/provincies, bouwbesluit ook deel van PvE, is een dynamisch document
 • Locatie analyse | Kijken hoe de infrastructuur ligt, wat zijn de verbindingen, wat is de aanwezig natuur, zijn er historsiche structuren, kijken vanuit het landschap, kijken naar alle regelgeving vanuit overheid, streekplannen, bestemmingsplannen, soms ook een woonvisie

ONTWERP

 • Masterplan | Stedenbouwkundige plan onwikkelen, de relatie van bebouwing volume met zijn omgeving bepalen, ontsluiting van het gebied, parkeren, groenvoorziening, openbare ruimte
 • Ontwerp | Vertalen van de uitgangspunten van de klant en alle vooral vastgestelde randvoorwaardes in een ontwerp
 • Presentatie documenten | Het maken van presentatietekeningen en filmpjes, gebruik maken van 3d modellen en verschillende soorten presentatietechnieken om in een vroeg stadium de klant en de omgeving te betrekken bij het proces

TECHNIEK/REALISATIE

 • Technische tekeningen | Communicatie met andere adviseurs en bouwers, daarin worden uitgangspunten vastgelegd
 • Bouwcontrole | Kwaliteitscontrole van het gebouwde, door middel van inzetten van een bouwopzichter
 • Vergaderingen voorzitten | Voorzitterschap van werkvergaderingen, bouwvergaderingen, vergaderingen organiseren om mogelijke problemen tijdens bouw te managen en fouten te voorkomen
 • Bouwaanvragen en vergunning | Zorgen dat alle bedachte ontwerpen voldoen vanuit de eisen van het bouwbesluit, nen-normen, brandeisen, etc.

Ver doordenken in de toekomst

Als architectenbureau bekijken we de huisvestingsopgave in zijn volle breedte en diepte (tijd). We denken het liefst over circulaire opgaven waarbij we ook al het sloopplan klaar hebben. Nadenken over complete levenscyclus van opgave is belangrijk, daarbij moeten we niet alleen nadenken over hoe lang gaat een materiaal mee, maar ook over hoe lang iets economisch meegaat.

‘Soms kan een gebouw technisch nog honderd jaar meegaan maar wordt het toch gesloopt omdat het onbruikbaar is’

Neem bijvoorbeeld een kantoor van 30 jaar oud. Deze is moeilijk te verhuren omdat hij niet vrij in te delen is en een hoog energielabel heeft. Je kunt dan zeggen dat de economische levensduur van het gebouw voorbij is, terwijl hij technisch gezien misschien nog lang mee kan. Het is daarom belangrijk om van te voren al te bedenken welke mogelijkheden je wil creëren in het ontwerp om het gebouw later op een eenvoudige manier aan te passen en verspilling te voorkomen.