Naast de adviserende rol die wij vervullen in de voorbereidingsfasen van uw bouwproject, kunt u zich tijdens de uitvoering laten vertegenwoordigen door ons als directievoerder. Doel is zorg te dragen dat u een gebouw krijgt zoals is vastgelegd in bestek en tekeningen. Wij fungeren namens u als  het aanspreekpunt voor alle bouwpartners. De directievoerder stemt alle werkzaamheden binnen het bouwtraject tussen architect, adviseurs en uitvoerende partijen op elkaar af. Coördinatie is voor de uitvoering m.b.t. kosten en de uitvoeringsplanning van groot belang. Door bewaking en tijdig signaleren van eventuele knelpunten wordt de voortgang gewaarborgd. Tevens adviseren wij omtrent voorstellen van de aannemer(s) en zaken waarvoor u volgens bestek goedkeuring moet verlenen. Wij bewaken de tekeningenprocedure en onderhouden contacten met overheidsinstanties en nutsbedrijven. De directievoerder heeft de algemene leiding over het bouwproject en zit de bouwvergaderingen voor. Hij controleert de termijn- en eindafrekeningen en verzorgt de oplevering van het project.

De directievoerder waakt over de kwaliteit en de voortgang van het werk. Hij ziet toe op naleving van de contractstukken en adviseert de opdrachtgever omtrent afwijkingen. Hij beoordeelt het meer- en minderwerk van de aannemer en geeft leiding aan het toezicht.

Wij kunnen namens u als opdrachtgever ook toezicht op de bouwplaats verzorgen. Dit gebeurt door onze eigen opzichter. Zijn kerntaak is het controleren en beoordelen of er wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever.

Het is een  veel omvattende en verantwoordelijke functie die veel kennis en ervaring van het totale bouwproces verlangt. Onze opzichter observeert en analyseert tijdens de gehele uitvoeringsperiode alle werkzaamheden en rapporteert doorlopend aan de verantwoordelijke projectleider en directievoerder. De opzichter is o.a. verantwoordelijk voor: het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering; het voeren van de complete bouwadministratie; het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek  en bestektekeningen; het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en keurmerken; de keuring van bouwstoffen en onderdelen op de bouwplaats of de fabriek; het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken; het voeren van besprekingen en o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht  en nutsbedrijven; het geven van leiding aan assistenten; het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen; het verzorgen van de eindoplevering.
Overige werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren, zijn:

–          opstellen en tekenen van ontruimings- of vluchtplannen
–          bouwkundige inspectie van bestaande gebouwen
–          opstellen van V&G plannen
–          bouwfysisch advieswerk
–          uitvoeren van EPN- berekeningen
–          uitvoeren van MPG – (MilieuPrestatie Gebouwen) berekeningen
–          digitaliseren van tekeningen van bestaande gebouwen
–          inmeten van bestaande gebouwen
–          opstellen van (appartementen-)splitsingstekeningen
–          advisering brandpreventieve maatregelen